Đào tạo an toàn

Điều kiện doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn nhóm 4

Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện và tự chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện cho người lao động nhóm 4 theo một trong các hình thức sau đây:

a) Tự tổ chức huấn luyện nếu bảo đảm điều kiện về người huấn luyện theo quy định tại Nghị định này;

b) Thuê tổ chức huấn luyện.

2. Trình tự xem xét, đánh giá điều kiện hoạt động của doanh nghiệp tự huấn luyện an toàn; vệ sinh lao động được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động lập 01 bộ hồ sơ chứng minh đủ điều kiện hoạt động như đối với Tổ chức huấn luyện, trừ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 26 của Nghị định này, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 4

 

Đối tượng đào tạo

Không thuộc nhóm 1,2,3,5 – nhân viên văn phòng, công nhân

Mục đích
Cung cấp các kiến thức về an toàn cho người làm việc, từ đó thay đổi nhận thức và hành vi để đảm bảo an toàn lao động cho chính người lao động.

Thời lượng

Tiêu chuẩn 16h

Chứng chỉ

Ghi sổ theo dõi, thời hạn 1 năm

Nội dung đào tạo

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.

Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.

Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 5

 

Đối tượng đào tạo

Người làm chuyên trách về y tế

Mục đích
Cung cấp các kiến thức về an toàn cho nhân viên y tế, cùng với chuyên môn về y tế với kiến thức an toàn để góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn của tổ chức.

Thời lượng

Tiêu chuẩn 48h

Chứng chỉ

Trung tâm 8 cấp, thời hạn 2 năm

Nội dung đào tạo

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

 
 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 6

 

Đối tượng đào tạo

An toàn vệ sinh viên

Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở

 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 3

 

Đối tượng đào tạo

Người làm việc đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động theo Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

Mục đích
Cung cấp các kiến thức về an toàn cho người làm việc trong công việc nghiêm ngặt về ATLĐ từ đó thay đổi nhận thức và hành vi để đảm bảo an toàn lao động cho chính người lao động.

Thời lượng

Tiêu chuẩn 24h

Chứng chỉ

Thẻ an toàn lao động TT8 cấp cho lao động không có hợp đồng lao động, công ty sử dụng lao động sẽ cấp Thẻ an toàn lao động cho học viên (phôi TT8). Thời hạn 2 năm.

Nội dung đào tạo

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

 
 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 1

 

Đối tượng đào tạo

Người làm công tác quản lý, quản lý

Mục đích

Cung cấp các kiến thức về an toàn tổng quát cho người quản lý để người quản lý hiểu được tần quan trọng của công tác an toàn và thể hiện sự cam kết và đáp ứng các yêu cầu nguồn lực cho công tác an toàn

Thời lượng

Tiêu chuẩn 14h

Chứng chỉ

Trung tâm 8 cấp, thời hạn 2 năm

 

Nội dung đào tạo an toàn Nhóm 2

 

Đối tượng đào tạo

Người làm chuyên trách an toàn, giám sát an toàn

Mục đích
Cung cấp các kiến thức về an toàn cho người chuyên trách nhằm trang bị kiến thức để vận hành các yêu cầu về an toàn trong tổ chức.

Thời lượng

Tiêu chuẩn 48h

Chứng chỉ

Trung tâm 8 cấp, thời hạn 2 năm

Nội dung đào tạo

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

 
 

Trang 2 / 2

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust